CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN HẠ LONG THAM GIA CUỘC GẶP GỠ GIỮA CÁC DOANH NHÂN VÀ ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG NINH

Một trong những hành động thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vào ngày 21/9, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 3032/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ tư vấn giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

Cuộc gặp gỡ giữa các doanh nhân và đại diện chính quyền địa phương

Theo quyết định này, Tổ trưởng Tổ tư vấn do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm. Giám đốc Sở Tài chính giữ vai trò là Tổ phó, còn các Ủy viên của Tổ tư vấn bao gồm Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Tổ Tư vấn là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND tỉnh trực tiếp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp và tư vấn hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; đề xuất các định hướng, chiến lược, các giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp trên từng lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn, từng năm trên địa bàn tỉnh.

Tổ tư vấn cũng có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp và các nhiệm vụ được giao; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Hình thức tư vấn, trả lời, giải đáp là trực tiếp qua số điện thoại, đường dây nóng của các cơ quan liên quan, qua địa chỉ thư điện tử; tư vấn, trả lời, giải đáp bằng văn bản; tiếp nhận và trả lời trực tuyến trên chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp của Cổng TTĐT tỉnh. Thời gian giải quyết là trả lời trực tiếp nếu tư vấn qua điện thoại, đường dây nóng, thư điện tử và không quá 3 ngày làm việc đối với các hình thức tư vấn khác.

Theo Công Thành (baophapluat)