CÔNG TRÌNH CẢI TẠO CỐNG TIÊU 5 CỬA SÔNG KHOAI XÃ QUẢNG YÊN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long tiến hành thi công "Công trình Sửa chữa, cải tạo cống tiêu 5 cửa Sông Khoai xã Quảng Yên" từ ngày 05/09/2016. Sau khi Công trình hoàn thành sẽ góp phần ngăn mặn và tiêu thoát lũ, giúp đảm bảo mùa màng cũng như an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực Sông Khoai xã Quảng Yên.

Hình ảnh Cống tiêu 5 cửa Sông Khoai

- Tên Công trình: Sửa chữa, cải tạo cống tiêu 5 cửa Sông Khoai xã Quảng Yên.

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Yên Lập Quảng Ninh.

- Tên Nhà thầu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long.

- Vị trí, địa điểm tiến hành: Thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh.

- Hình thức quản lý: Nhà thầu trực tiếp quản lý thi công Công trình.